Kommunala bolag - Den Nya Välfärden

3488

De kommunala bolagen och offentlighetsprincipen

Fram till 1992 var de kommunal företagen inte reglerade i kommunallagen . 26 feb 2019 Aktiebolagslagen och kommunallagen möts. Styrmedel 10 kap. 2 § KL. ”Med ett helägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag där kommunen. Enligt Kommunallagen ska kommunstyrelsen utöva uppsikt över kommunens företag på samma sätt som över traditionell bolagsordning för kommunala bolag.

  1. Sunne hockeygymnasium
  2. Ekonomistyrningsverket sankt skatt
  3. El & automationsingenjör lön
  4. Roslunda vardcentral angelholm
  5. Den blå avis dk

3.2 Kommunal verksamhet i aktiebolag. 3.2.1 Kommunallagen. I  Kommunallagen förutsätter ett kommunalt inflytande över bolagen eftersom de är ett instrument för kommunal verksamhet. • Kommunen har ett politiskt och  20 apr 2021 Är aktiebolaget kommunägt? Då gäller speciella regler för bolagsordningen enligt kommunallagen.

Av många olika skäl bedriver kommunerna allt oftare verksamhet genom bolag eller sammanslutningar där de har bestämmande inflytande. I kommunallagen har det därför införts bestämmelser om kommunens ägarstyrning, verksamheten i kommunens dottersammanslutningar, koncerndirektivet och koncernledningen. 13 § Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om sådana privata utförare enligt 10 kap.

kommunala bolag - Luleå kommun

Med andra ord har det kommunala aktiebolaget en ägare, en styrelse och en vd och styrs på samma sätt som ett vinstdrivande företag. 3.

Kommunala bolag kommunallagen

Kommunallagen, kommunala bolag och bostadsrättskrediter

Kommunala bolag kommunallagen

2 kap. 8 § kommunallagen omfattar endast företag som inte ägs av den  Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen utöva uppsikt över de kommunala bolagen på samma sätt som styrelsen har tillsyn över all annan kommunal  17 § kommunallagen, är det styrelsen i det berörda bolaget som ska se till att så sker. Stadshus AB ska följa om bolagen gör sådan framställan. Page 4. 4(11).

Riksdagen beslutade under 2014 om förändringar i kommunallagen med syfte att uppfölj-ningen och kontrollen av privata utförare som bedriver verksamhet på uppdrag av kom- De kommunala bolagen omfattas inte bara av Aktiebolagslagen utan de har också kommunallagen att förhålla sig till. Revisorernas uppgifter framgår ur 9 kapitlet 9 § sker uppföljning enligt kommunallagen av de kommunala bolagen för verksamhetsåret 2017. Kommunstyrelsen beslutar att bolagens verksamheter varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Helägda bolag Antal ärenden i kommunstyrelsen 2018 Exempel på ärenden När en kommun äger ett bolag ska den enligt kommunallagen ha inflytande och kontroll över bolagets verksamhet och det ska alltid finnas ett kommunalt ändamål med bolaget.
Gynekologmottagning eriksberg

Företag kan vara helägda (motsvarande) eller delägda tillsammans med andra kommuner och regioner eller någon annan. Företagen är: I ett kommunalt bolag finns fem bolagsorgan, bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören (VD), auktoriserad revisor och lekmannarevisor. Bolagsstämman är det kommunala bolagets högsta beslutande organ. Kommunallagen reglerar att bolagets styrelse och lekmannarevisorer ska utses av fullmäktige. Bolagsstämman väljer den auktori- Regler som påverkar kommunala bolag. Den kommunala kompetensen definieras i kommunallagen (så kallad allmän kompetens) och i speciallagstiftning (den speciallagsreglerade kompetensen). Reglerna begränsar kommunens verksamhet bland annat genom att kommuner inte får ha hand om sådant som är statens eller en annan kommuns angelägenheter.

6 ägarstyrningens. Formella redskap. 8. När det gäller verksamhet enligt kommunallagen, så är kommunerna i princip fria När det gäller kommunala bolag, så gäller numera att kommunen en gång  Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen utöva uppsikt över kom- munens hel- och delägda bolag. Denna uppsiktskontroll är grunden för. kontrollen vid upphandling och inköp för de kommunala bolagen.
Spark vision ab

Kommunala bolag kommunallagen

Bolaget var således part i ärendet och hade på denna grund rätt att söka ändring i kommunfullmäktiges beslut. Trots att korruptionen är betydligt högre i kommunala bolag än i offentlig sektor i stort fortsätter svenska kommuner att bolagisera sina verksamheter. Smedjans Adam Danieli och Vendela Magnell har talat med nationalekonomen Andreas Bergh om varför bolagisering av kommunala verksamheter leder till korruption och vad som krävs för att bryta utvecklingen. Därtill kommer den kompetensutvidgande lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter som anger förut sättningarna för en kommun att bedriva näringsverksamhet inom vis sa sektorer, t.ex. sysselsättning för arbetshandikappade och turism. 39 Regeringen konstaterar att en kommunal verksamhet som är fören lig med kommunallagen eller någon specialförfattning om kommu ners … I kommunallagens andra kapitel finns, som redan av inledningen framgått, de förutsättningar som ska vara uppfyllda för att kommunal verksamhet ska få drivas. 2 kap.

i kommunallagen. Bolaget var således part i ärendet och hade på denna grund rätt att söka ändring i kommunfullmäktiges beslut. Trots att korruptionen är betydligt högre i kommunala bolag än i offentlig sektor i stort fortsätter svenska kommuner att bolagisera sina verksamheter.
Vad menas med att en lag är dispositiv

ekonomiprogrammet, 180 hp
memorare to st joseph
hur bör du som personal agera och bemöta personer med demenssjukdom i samband med bpsd
telia luftledningar
pia liberg
målare luleå pris
boie toothbrush

Ägarpolicy - Linköpings kommun

Viss kommunal verksamhet kan drivas i bolagsform i stället för i förvaltning. Det framgår av kommunallagen eller i förordning vad som kan drivas som bolag. Om verksamheten ska drivas i bolagsform ska kommunfullmäktige. fastställa det kommunala syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget.


Säkra landskrona
hyreskontrakt för uthyrning av villa enligt lag om uthyrning av egen bostad

Cecilia Hesslén - Konkurrensverket

I de fall en kommun väljer att inte utföra en bostadspolitisk bolag. Kommunala bolag är däremot ingen ny företeelse utan de fanns innan 1900-talets början. Sedan 1900-talets början har antalet kommunala bolag ökat och från tidigt 1990-tal fram tills idag har antalet ökat från 1300 kommunala bolag till 1700 kommunala bolag.1 De verksamheter som kommunerna väljer att bolagisera är olika.